JVS Priemum

Administratívne služby • Kopírovanie: už od 0,05€

 • Prepisovanie dokumentov: 0,16€ / A4

 • Zakladanie dokumentov

 • Korektúry textov

 • Preberanie pošty, jej triedenie, evidencia v zmysle interných predpisov spoločnosti

 • Odoslanie zásielok, evidencia odoslanej pošty

 • Vybavovanie korešpondencie, príprava podkladov potrebných pre vybavenie úradných a obchodných záležitostí /daňový úrad, zdravotné poisťovne, komerčné poisťovne, banky, odberatelia....

 • V spolupráci s obchodným oddelením príprava podkladov pre fakturáciu, vystavovanie faktúr odberateľom, odoslanie faktúr

 • Sledovanie úhrad pohľadávok, urgovanie nezaplatených splatných faktúr, vyhotovenie dohôd o započítaní, splátkové kalendáre, návrh na riešenie sporných pohľadávok....

 • Vyhotovenie cestovných príkazov pre zamestnancov v zmysle platného zákona o cestovných náhradách

 • Príprava cestovných príkazov a ostatných výdavkov na preplatenie zamestnancom spôsobom upraveným interným predpisom /evidencia ciest, vyúčtovanie poskytnutých záloh, schválenie vyúčtovanej pracovnej cesty zodpovedným pracovníkom,....

 • Evidencia a spracovanie dokladov, príprava podkladov pre účtovníka

 • Ostatné administratívne práce podľa požiadaviek klienta